Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Agri-Borduren

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Agri-Borduren en Opdrachtgever.

2. Opdrachtgever: een natuurlijk- en rechtspersoon die een overeenkomst afsluit of een overeenkomst heeft afgesloten tot het leveren van producten, vervaardigen van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden  bepaalde volledig van toepassing. Agri-Borduren en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5.Bij onduidelijkheid over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan is de uitleg in ‘de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Agri-Borduren zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3. De administratie- en verzendkosten bedragen € 17,50 per bestelling.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Agri-Borduren niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Agri-Borduren en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Agri-Borduren derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Agri-Borduren dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Indien Agri-Borduren gegevens behoeft van Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze juist en volledig aan Agri-Borduren ter beschikking heeft gesteld.

4. Levering geschiedt af bedrijf Agri-Borduren. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Agri-Borduren gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.

5. Agri-Borduren heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6. Agri-Borduren is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Agri-Borduren de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Agri-Borduren zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan ook de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Agri-Borduren gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Agri-Borduren bevoegde persoon en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Agri-Borduren op en is voor Opdrachtgever evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Agri-Borduren een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

10. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Agri-Borduren gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Agri-Borduren daardoor direct of indirect ontstaan.

11. Indien Agri-Borduren met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Agri-Borduren niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet te voorzien waren.

12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst dan is uit-sluitend Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Agri-Borduren dan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Agri-Borduren rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Agri-Borduren is bevoegd de nakoming van de verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  – Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

  – na het sluiten van de overeenkomst Agri-Borduren ter kennis gekomen omstandigheden goede

    grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

  – Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de

    voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende

    is;

  – als door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Agri-Borduren kan worden

    verlangd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal

    nakomen,  is Agri-Borduren gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 2. Ook is Agri-Borduren bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of als er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Agri-Borduren kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Agri-Borduren op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Agri-Borduren de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Agri-Borduren tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Agri-Borduren gerechtigd tot  vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Agri-Borduren gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Agri-Borduren, zal Agri-Borduren in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Als de overdracht van de werkzaamheden door Agri-Borduren extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Agri-Borduren anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waadoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Agri-Borduren vrij om de overeenkomst terstond en met onmiddellijke ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Agri-Borduren op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken vermeerdert met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

1. Agri-Borduren is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Agri-Borduren geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Agri-Borduren niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van derden daaronder begrepen. Agri-Borduren heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Agri-Borduren zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Agri-Borduren kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan kan iedere partij de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zoveel Agri-Borduren ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Agri-Borduren gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als was er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incasso

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Agri-Borduren aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Agri-Borduren aangegeven. Agri-Borduren is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Agri-Borduren heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. Agri-Borduren kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Agri-Borduren kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Agri-Borduren verschuldigde.

6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen bergen toekomt op afdeling 6.5.3  artikelen 231 tot en met 241 boek 6 BW is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Agri-Borduren echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Agri-Borduren in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Agri-Borduren totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Agri- Borduren gesloten overeenkomsten deugdelijk is nagekomen.

Het toegestuurde logo blijft eigendom van Agri-Borduren.

2. Door Agri-Borduren geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaal middel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Agri-Borduren veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om Agri-Borduren daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Agri-Borduren ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Agri-Borduren gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt Opdrachtgever zich er jegens Agri-Borduren bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht blijken te zijn.

6. Voor het geval Agri-Borduren zijn in voorgaand artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Agri-Borduren en door Agri-Borduren aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Agri-Borduren zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. Agri-Borduren garandeert dat de te leveren goederen en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. Als de te leveren goederen niet voldoen aan deze garanties, zal Agri-Borduren de goederen binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan vervangen of zorgdragen voor herstel, naar keuze van Opdrachtgever.

3. Garantie  komt te vervallen als een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Opdrachtgever of door derden wanneer, zonder schriftelijke  toestemming van Agri-Borduren, Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht of hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Agri-Borduren geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

Eventuele zichtbare gebreken dien binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Agri-Borduren te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Agri-Borduren in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient Agri-Borduren in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.

5. Als Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Agri-Borduren daardoor gevallen, integraal voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien Agri-Borduren aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Agri-Borduren is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Agri-Borduren  is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Indien Agri-Borduren aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Agri-Borduren beperkt tot maximaal éénmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van Agri-Borduren is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. Agri-Borduren is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder directe schade word uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarde de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Agri-Borduren aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Agri-Borduren toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7. Agri-Borduren is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Agri-Borduren.

9. Door Opdrachtgever aangeleverd textiel dat bewerkt dient te worden, valt  onder het eigen risico van Opdrachtgever

Artikel 10 Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan Opdrachtgever in de macht van Opdrachtgever worden gebracht.

Artikel 11 Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart Agri-Borduren voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Agri-Borduren toerekenbaar is.

2. Indien Agri-Borduren uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Agri-Borduren zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Agri-Borduren, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Agri-Borduren en derden daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

1. Agri-Borduren behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet en regelgeving. Agri-Borduren heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Agri-Borduren partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Agri-Borduren is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Agri-Borduren het recht het  geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Agri-Borduren. (1 januari 2010)

2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.